Akty prawne ogłoszone przez Federację Rosyjską wprowadzające ograniczenia we współpracy gospodarczej z zagranicą:

28.02.2022 r.

Dekret Prezydenta Rosji o zastosowaniu specjalnych środków ekonomicznych w związku z nieprzyjaznymi działaniami Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz obcych państw i organizacji międzynarodowych, które do nich przystąpiły wprowadza szereg ograniczeń i zakazów dot. sektora finansowego:

  • W odniesieniu do rezydentów RU, prowadzących zagraniczną działalność gospodarczą, wprowadzono obowiązek (nie później niż trzy dni robocze od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu) obowiązkowej (przymusowej) sprzedaży 80 proc. walut obcych uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r., uzyskanych na podstawie m.in. umowy handlu zagranicznego zawartej z nierezydentami i przewidującej przekazywanie towarów nierezydentom; dostarczania towarów nierezydentom; usług i wykonywanych prac na rzecz nierezydentów; przekazywania nierezydentom wyników działalności intelektualnej, łącznie z prawami z nimi związanymi.
  • Od 1 marca 2022 r. wprowadzony został zakaz: - realizacji transakcji walutowych związanych z dostarczaniem przez rezydentów na rzecz nierezydentów walut obcych na podstawie umów kredytowych; - zasilania walutami obcymi przez rezydentów ich rachunków (depozytów) otwartych w bankach i innych organizacjach rynku finansowego, znajdujących się poza terytorium Federacji Rosyjskiej, a także dokonywania przelewów bez otwierania rachunku bankowego za pomocą elektronicznych środków płatniczych dostarczonych przez zagranicznych dostawców usług płatniczych.

Nowe regulacje umożliwiają publicznym spółkom akcyjnym do dnia 31 grudnia 2022 r. nabywać ich własne papiery wartościowe, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) nabyte akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego;

b) średnia ważona cena nabytych akcji, ustalona za dowolne trzy miesiące począwszy od dnia 1 lutego 2022 r., jest niższa o 20% lub więcej w stosunku do średniej ważonej ceny tych akcji, ustalonej za trzy miesiące począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.;

c) wartość głównego indeksu giełdowego obliczonego przez organizatora obrotu za dowolne trzy miesiące począwszy od 1 lutego 2022 r., jest niższa o 20% lub więcej, w stosunku do wartości tego indeksu obliczonego przez organizatora obrotu za trzy miesiące od 1 stycznia 2021 ;

d) akcje nabywane są na przetargach organizowanych na podstawie ofert skierowanych do nieograniczonej liczby uczestników obrotu; e) nabycie akcji dokonywane jest przez maklera w imieniu publicznej spółki akcyjnej.

01.03.2022 r.

Dekret Prezydenta FR nr 81 o dodatkowych, tymczasowych, środkach ekonomicznych dot. zabezpieczenia stabilności finansowej FR - Dekret wprowadza ograniczenia dot. umów z podmiotami zagranicznymi ; - wprowadzono ograniczenie wywozowe dla osób fizycznych dot. wywozu gotówki poza granicę RU - do 10 tys. USD ;

05.03.2022 r.

Dekret Prezydenta FR nr 95 o tymczasowym trybie realizowania zobowiązań w odniesieniu do niektórych zagranicznych kredytodawców Dekret ustanawia „tymczasową procedurę” wykonania zobowiązań podmiotów RU i rezydentów wobec wierzycieli zagranicznych – tj. osób powiązanych z państwami „które popełniają nieprzyjazne działania wobec Federacji Rosyjskiej, wobec rosyjskich osób prawnych i osób fizycznych”. Dotyczy wykonania zobowiązań przekraczających 10 milionów rubli miesięcznie lub w kwocie przekraczającej równowartość tej kwoty w walucie obcej według oficjalnego kursu Banku Centralnego. Zobowiązuje rząd RU do ustalenia w ciągu dwóch dni listy krajów dopuszczających się „nieprzyjaznych działań” wobec Rosji. Wg dekretu w celu wypełnienia i rozliczeń zobowiązań, dłużnik ma obowiązek otwarcia specjalnego rachunku typu „C” - prowadzonego w rublach. Płatności dla przekazania właścicielom papierów wartościowych będących wierzycielami zagranicznymi są dokonywane poprzez przekazanie na konto typu „C” środków w rublach w kwocie odpowiadającej wartości zobowiązań w walucie obcej i przeliczanej wg kursu Banku Centralnego. Dekret określa wypełnianie przez dłużników zobowiązań, których prawo do dochodzenia zostało im przypisane po 1 marca 2022 r. przez wierzycieli zagranicznych.

05.03.2022 r.

Rozporządzenie Rządu FR nr 430-p - określa listę państw kwalifikowanych jako „nieprzyjazne” i które objęte zostają środkami kontrsankcyjnymi.

08.03.2022 r.

Dekret Prezydenta FR o ograniczeniach eksportowych i importowych w związku z wprowadzonymi przez Zachód sankcjami Najważniejsze elementy dokumentu: Zakaz eksportu i importu produktów i surowców wykazanych w dodatkowym spisie ustalonym przez Rząd; spis zawiera ok. 200 pozycji. Decyzja Rządu FR będzie obowiązywać do końca 2022 roku. Na liście nie znajdują się surowce mineralne, nawozy czy paliwa. Wśród towarów znalazły się m.in.: urządzenia technologiczne, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt medyczny, środki transportu, maszyny rolnicze, aparatura elektryczna. Na liście znalazły się m.in. wagony kolejowe i lokomotywy, kontenery, turbiny, maszyny do obróbki metalu i kamienia, monitory, projektory, piloty i panele. Do końca roku 2022 eksport niektórych rodzajów drewna do krajów, które realizują nieprzyjazne działania, jest ograniczony. Eksport wymienionych towarów będzie czasowo ograniczony do wszystkich krajów, z wyjątkiem państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), Abchazji i Osetii Południowej, dla których będzie obowiązywać procedura zezwoleń eksportowych. Powyższy zakaz i ograniczenie nie dotyczy środków wywożonych i przywożonych w ramach użytku prywatnego przez osoby fizyczne.

14.03.2022 r.

(obowiązujący od 15. 03.2022) Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu czasowego zakazu na wywóz zbóż za granice Federacji Rosyjskiej Zakaz eksportu pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej do 30 czerwca 2022 r.

14.03.2022 r.

(obowiązujący od 15. 03.2022) Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu czasowego zakazu na wywóz cukru i cukru surowego z Federacji Rosyjskiej Zakaz eksportu cukru do krajów poza EAUG do 31 sierpnia 2022 r.

Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa