INFORMACJE DOT. AKTUALIZACJI DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH - Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

Na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=PL

zamieszczone zostało Rozporządzenie Rady (UE) z dnia 8 kwietnia b.r. zmieniające wcześniejsze rozporządzenie nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Rozporządzenie zakazuje sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeśli produkty te są przeznaczone na użytek wojskowy lub wojskowych użytkowników końcowych. Zakazuje również świadczenia pomocy technologicznej oraz finansowania i pomocy finansowej związanej z takimi towarami lub technologiami. Nakłada również ograniczenia w dostępie do unijnego rynku kapitałowego dla niektórych rosyjskich instytucji finansowych. Rządu Rosji i Banku Centralnego Wprowadza zmiany dotyczące zakazu zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio, towarów które generują znaczące przychody dla Rosji Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania do Unii, bezpośrednio lub pośrednio węgla oraz innych stałych paliw kopalnych (załącznik XXII) Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji (załącznik XXIII) Wprowadza zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu, przez przedsiębiorców transportu drogowego z siedzibą w Rosji. Wskazane zostały również odstępstwa od ograniczeń Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na załączniki z wprowadzonymi zmianami:

  • załącznik VII (str. 11) – wykaz towarów i technologii
  • załącznik VIII (str. 15) – dodaje się kraj partnerski
  • załącznik X (str.16) – wykaz towarów i technologii
  • załącznik XVII (str.17) – wykaz wyrobów z żelaza i stali objętych wwozem
  • załącznik XVIII (str.27) – wykaz towarów luksusowych
  • załącznik XX (str. 29) – wykaz towarów
  • załącznik XXI (str. 31) – wykaz towarów i technologii
  • załącznik XXII (str.33) – wykaz wyrobów węglowych
  • załącznik XXIII ( str. 34) – wykaz towarów i technologii
 
 ROZPORZADZENIE RADY (UE)
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022
dot. środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuacje na Ukrainie


Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa