Wsparcie eksportu

1

Kredyty i gwarancje rządowe.

Instrumenty, które pomogą w rozwoju Twojej firmy. Kredyty i gwarancje rządowe, ubezpieczenia kredytów, finansowanie z funduszy strukturalnych, dofinansowanie wydawnictw, certyfikatów oraz udziału przedsiębiorców w targach i projektach branżowych.

Rządowy Program Wspierania Eksportu. Na mocy Rządowego Programu Wspierania Eksportu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów...

Dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć promocyjnych ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na promocję eksportu odbywa się w ramach kilku instrumentów wspierania eksportu. Należą do nich:

  • dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych,
  • dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów eksportowych,
  • dofinansowanie kosztów publikacji promocyjnych oraz organizacji konferencji, seminariów i imprez promocyjnych.

Wsparcie działań przedsiębiorców na rynkach zagranicznych z funduszy strukturalnych 2007-2013. W perspektywie finansowej 2007-2013 dofinansowanie udziału przedsiębiorców w imprezach o charakterze wystawienniczo-promocyjnym przewidziane jest na poziomie regionalnym, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz na poziomie krajowym...

Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE). Wzorem niektórych krajów Unii Europejskiej, a także innych krajów będących członkami OECD, ustanowiono w Polsce system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów średnio i długoterminowych o stałych stopach procentowych na finansowanie eksportu (Program DOKE)...

Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych - KUKE. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oferuje polskim przedsiębiorcom oraz instytucjom finansującym eksport polskich towarów i usług, ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe. Jest jedynym polskim ubezpieczycielem, który dysponuje możliwościami oferowania produktów z gwarancjami Skarbu Państwa...

Kredyty rządowe. Instytucja administrująca - Departament Gwarancji i Poręczeń Polskie rządowe kredyty eksportowe przeznaczone są na finansowanie dostaw z Polski. Zgodnie z Konsensusem OECD kredyty rządowe przeznaczone na finansowanie eksportu z Polski mogą być udzielane na warunkach komercyjnych lub na zasadach preferencyjnych w formie tzw. pomocy wiązanej (tied aid)...

Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa Skarb Państwa może udzielać poręczeń i gwarancji: spłaty kredytów, wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przez ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji...

SOLVIT - system skutecznego rozwiązywania problemów przedsiębiorców w UE. SOLVIT zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich...

Gwarancje dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe. Zalety gwarancji:<ul

  • warunek uzyskania kredytu bankowego na sfinansowanie kontraktu eksportowego dzięki zabezpieczeniu ryzyka banku związanego z udzieleniem kredytu
  • uznana przez bank forma zabezpieczenia spłaty kredytu - gwarancje są nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie
  • możliwość udzielenia gwarancji do 80% kwoty zobowiązania eksportera wobec banku

 

Źródło WPHI